Výpočetní tomografie (CT)

Systém  Revolution GSI výrobce General Electric

 Ve společnosti Affidea byl v červenci 2016 nainstalován nový CT přístroj Revolution GSI od firmy GE Healthcare. Systém je postaven na nejmodernějších technologiích a díky pokročilým inovacím je výsledkem rychlé kvalitní skenování při optimalizovaných nízkých dávkách pro dětské i dospělé pacienty pro široké spektrum vyšetření: vyšetření celého těla, srdce, cév, hlavy, hrudníku, břišní a pánevní dutiny, ortopedické vyšetření a další. Tento moderní 64řadý výpočetní tomograf využívá zdroje rentgenového záření pro snímání velice tenkých 0,625mm řezů lidského těla pro vytvoření obrazů pro lékařskou diagnostiku. Nasnímaná data jsou následně zpracována iterativní rekonstrukcí – ASiR pro zlepšení obrazové kvality při nízkodávkovém vyšetření. K velkým přednostem našeho CT Revolution GSI patří schopnost vytvářet snímky s vyskokým rozlišením díky nejmodernějšímu detektoru Gemstone.
Naše CT umožňuje nejmodernější způsob vícenergetického vyšetření GSI (Gemostone Spectral Imaging).  CT nasnímá stejné části těla pacienta během jedné rotace s použitím různých hodnot energie z jednoho zdroje.  Tato technologie umožňuje získat informace o chemickém složení tělesných tkání a  vizualizovat a analyzovat informace o anatomických a patologických strukturách na základě snímků generovaných při energiích zvolených z dostupného spektra.
GSI poskytuje informace např. o chemickém složení ledvinových nebo žlučových kamenů, dekompozici materiálu v jednotlivých anatomických strukturách apod.
Díky nízkodávkovým protokolům se naši pacienti nemusí obávat, že by byli vystaveni vysoké dávce záření z CT vyšetření. Moderní technologie v CT kontrolují a upravují v průběhu každého vyšetření energii záření podle pacienta a výsledkem je natolik snížená radiační dávka, že vyšetření mohou absolvovat i nejmenší děti.
Samotný průběh vyšetření CT je velice rychlý - čas trvání jedné vyšetřovací sekvence se v současnosti pohybuje od 3-8 sekund (s vyjímkou angiografie dolních končetin),
Přístroj umožňuje provádět i náročná CT vyšetření v rozsahu celého těla, s možností různých rekonstrukcí, srdečních a cévních analýz, plánování TAVI/TAVR, perfuzních vyšetření, diagnostiky jater, virtuální kolonoskopie a bronchoskopie, automatické detekce plicních nodulů atd.
Naše CT disponuje aplikacemi pro vyšetření bez i s podáním kontrastní látky pro vyšetření hlavy, krku, plic a mediastina, srdce, páteře a končetin, břišní dutiny a retroperitonea, CT enterografii, CT kolonografii, CT angiografii, CT kardiografii. CT angiografii končetinových, mozkových, viscerálních tepen a malého oběhu, podrobné vyšetření srdce a koronárních tepen vč. diagnostiky a kvantifikaci plicního emfyzému. Součástí výbavy je možnost stanovovat hodnotu kalciového skóre koronárních tepen.

CT obsahuje následující softwarové aplikace pro zpracování dat z CT vyštření:

Aplikace pro pokročilou vaskulární analýzu je flexibilní vysoce sofistikovaný trojrozměrný měřicí nástroj pro přesnou a opakovatelnou analýzu cév pomocí trojrozměrných angiografických dat (CT angio a trojrozměrný rentgen).
Unikátní a efektivní nástroj pro plně automatickou redefinici struktur a provedení plně automatického odstranění kosti z obrazu na jedno kliknutí uživatele.

Aplikace pro postprocesingovou analýzu snímků určený pro aplikaci kardiovaskulárního zobrazování. Software lze použít k efektivnímu zobrazení, reformátování a rozbor 2D nebo 3D srdečních CT snímků za účelem kvalitativního nebo kvantitativního vyhodnocení srdeční anatomie a koronárních tepenných cév z datových souborů snímků jedné nebo více srdečních fází

Softwarová aplikace, která umožňuje lékaři přesně a reprodukovatelně vyčíslit objem levé a pravé komory a ejekční frakce i hmotu myokardovou. Software automaticky detekuje endokardiální a epikardiální obrysy levé komory kvůli vyhodnocení funkčních parametrů levé komory (LV) a pravé komory (RV). Balíček je optimalizovaný pro vyhodnocování srdeční funkce pomocí vícefázových, víceřezových srdečních CT snímků.

Softwarový balíček pro snímkovou analýzu, který umožňuje vyhodnocení údajů z dynamického CT po injekci kompaktního bolusu kontrastní látky a generuje informace s ohledem na změny intenzity snímku v průběhu času. Tento software poskytuje rychlé a spolehlivé vyhodnocení typu a rozsahu poruch cerebrální perfuze prostřednictvím kvalitativních a kvantitativních informací o různých parametrech týkajících se perfuze, které mohou být spojeny s náhlou cévní příhodou, angiogenezí mozkového nebo tělového tumoru a jejich léčbou.

Aplikace pro sledování a hodnocení ložiskových změn plic: Objemové počítačově asistované čtení (VCAR) dává nový směr v aplikacích, vysoké rozlišení při prohlížení a diagnistice objemových zobrazení.  Tato nová technologie je umožněna pomocí automatické detekce, přesného členění dat a interaktivní kvantitativní analýzy která zvyšuje analytické možnosti a řízení toku dat. Výsledekem jsou přesnější informace pro rozhodování a kvalitnější diagnostiku.

Aplikace GSI Viewer pro prohlížení spektrálních snímků pořízených pomocí Gemstone Spectral Imaging společnosti GE. Umožňuje primární prohlížení snímků s monochromatickou energií na úrovních energie volitelných uživatelem, podrobnou analýzu s využitím materiálově rozloženými snímky (například voda-jód, voda vápník atd.) a doplňkové informace pomocí snímků Effective-Z (poskytuje odhad efektivního atomového čísla u voxelu).

Klinické funkce:

 • 101 úrovní monochromatické energie volitelných uživatelem pro optimalizaci kontrastu k dosažení lepší kvality snímku
 • Vizualizace virtuálního snímku podobného nekontrastnímu z kontrastního CT vyšetření odebráním jódu
 • Zobrazení hustoty materiálu a efektivního atomového čísla (Z) k rozlišení typu tkáně
 • překrytí snímků ke sloučení informací o materiálu a efektivním atomovém čísle (Z) na monochromatickém snímku 
 • 2D a 3D analýza oblasti zájmu založená na grafu k řešení problémů
 • Pokročilé zpracování podkladů pro výzkum.


Aplikace Integrated Registration určená k poskytování snadného srovnání třírozměrných (3D) anatomických snímků počítačové tomografie (CT), magnetické rezonance (MRI), pozitronově emisní tomografie (PET), single fotonové emisní počítačové tomografie (SPECT) a rentgenové angiografie (XA)*
Umožňuje registraci a fúzi mezi dvěma volumetrickými akvizicemi pocházejícími buďto z téže akviziční modality nebo z různých.

Aplikace pro neinvazivní vyšetření střeva – kolonografii, kompletní postup pro detekci patologií s pokročilými automatickými funkcemi zrychlujícími a usnadňujícími vyšetření.

Softwarová aplikace TAVI Analýza pro vyhodnocování datových sad CT získaných pro TAVI/TAVR postupy. CT poskytuje informace důležité pro úspěšné TAVI/ TAVR postupy, určení velikosti aortálního anulu pro výběr správné chlopně, poskytuje rozměry celé aorty, pomáhá určit přístupovou cestu katetru a poskytuje vodítko pro zapojení C-ramene.

Aplikace pro zpracování dat z CT vyšetření jater. Poskytuje zvýšenou produktivitu díky automatizaci, segmentaci celého orgánu a lézí, výpočtu zátěže nádoru, nástrojů pro plánování léčby (separace laloků a segmentů). Poskytuje nástroje pro zefektivnění pracovních postupů a zlepšení diagnostické kvality.

 

CT angiografie

CT angiografie je neinvazivní metoda, kdy při aplikaci jodové kontrastní látky do periferní žíly (nejčastěji kubitální) se zobrazí tepenné nebo žilní řečiště požadované lokalizace.
64řadý přístroj GE zajišťuje rychlost a vysokou kvalitu vyšetření.

Příprava:
Pacient před vyšetřením 4 hodiny lační. Jedinou absolutní kontraindikací, kdy toto vyšetření nemůže být provedeno, je alergie na kontrastní látku, omezující může být rovněž výrazněji snížená funkce ledvin.

Indikace:
Všechny stavy s podezřením na poruchu cévního zásobení orgánů (mozek, ledviny) nebo končetinové tepny nebo naopak při hodnocení vaskularizace patologických útvarů, hodnocení žilní stěny (výdutě).
Toto vyšetření se provádí na žádost lékaře, podle jím požadované specifikace.

Délka vyšetření:
Samotné vyšetření trvá několik vteřin. Po podání kontrastní látky do cévního řečiště je CT přístrojem v rychlém sledu zaznamenán průtok této látky v požadované lokalizaci, v případě hodnocení tepen prokrvení příslušné hodnocené oblasti.

Vyšetřovaná místa:
Lze vyšetřit: tepenné řečiště intrakraniální, extrakraniální s aortálním obloukem, aortální oblouk a tepny horní končetiny, dále hrudní + břišní aortu + pánevní řečiště, tepny odstupující z břišní aorty (např. renální tepny), břišní aortu + pánevní řečiště + tepny DK.
V případě pozitivního nálezu je provedena analýza stenózy, tj. určení přesné délky a procentuálního zúžení tepny.

Možné alergické reakce:
Alergické reakce nejsou časté. Ve společnosti Affidea je ale po celou dobu vyšetření pro případ alergické reakce přítomen erudovaný anesteziolog.

CT kolonografie

CT kolonografie je diagnostická metoda využívající možnosti víceřadého CT přístroje. Vyšetření je vhodné provádět v případě neúplného výsledku konvenční kolonografie v důsledku překážky nebo při výrazně vinutém tlustém střevě. Také v případě nemožnosti provést optickou kolonografii, pokud pacient užívá léky ovlivňující srážlivost krve nebo má závažné srdeční a plicní onemocnění. Též se dá s výhodou použít u oslabených a starších osob. Je nutná příprava stejná jako u standardní kolonoskopie. Konečníkem je speciální pumpou aplikován plyn do tlustého střeva. Není nutné použít zklidňujících prostředků, protože vyšetření je velmi dobře snášeno a je nebolestivé. Výsledkem je popis patologického útvaru, jeho velikost, charakter a vzdálenost od konečníku. Na rozdíl od standardní kolonografie není možný odběr histologického vzorku.

CT vyšetření kalciového skóre koronárních tepen

CT vyšetření kalciového skóre srdce je bezbolestná metoda získávání informací o přítomnosti, lokalizaci a rozsahu kalcifikovaných plátů v koronárních tepnách-cévách přivádějících v krvi obsažený kyslík a živiny do srdečního svalu.
Kalcifikované pláty vznikají v místech zvýšeného ukládání tuku a dalších látek pod vnitřní stěnou tepny, což vede k onemocnění koronárních tepen. Lidé s touto chorobou mají zvýšené riziko srdečních příhod. Během času může další narůstání cévních plátů tepny zúžit nebo je dokonce zcela uzavřít a zablokovat tak přítok krve do srdečního svalu. Výsledkem může být charakteristická bolest na hrudi nazývaná „angina pectoris“ nebo přímo srdeční příhoda. Jelikož je kalcium ukazatelem aterosklerózy, je jeho množství detekované na srdečním CT scanu hodnotným prognostickým nástrojem. Nález na srdečním CT je vyjádřen jako tzv. kalciové skóre. Plný název tohoto vyšetření je „kalciové skóre koronárních tepen“ (CACS).

[Číst více...]

CT koronarografie

Vyšetření se provádí stejně jako u CT angiografií. Nutností je speciální software umožňující velmi složité zpracování. Zátěž pacienta je srovnatelná s běžným kontrastním CT vyšetřením. Tento přístup umožňuje podrobné hodnocení koronárních tepen nebo bypassů. Vhodnost vyšetření je určena některými parametry: nízká hodnota CT kalciového skóre, nižší a pravidelná tepová frekvence. Indikaci vhodné vždy zkonzultovat s radiologem.

CT Dentascan

Součástí našich rutinních vyšetření je i provádění CT Dentascanu nutného před aplikací zubního implantátu při předpokládané anatomické komplikaci, ev. při patologických procesech horní a dolní čelisti.

Průzkum spokojenosti klientů s CT virtuální kolonografií

Podle výsledku by drtivá většina klientů v budoucnu opět volila CT kolonografii, neboť významnou měrou ke spokojenosti klientů přispělo používání automatického insuflátoru oxidu uhličitého. Detailní pojednání o vyšetření kolonografie s pomocí insuflátoru je k nahlédnutí v bakalářské práci radiologického asistenta z r. 2012 v knihovně Vysoké školy zdravotnické v Praze.

V průběhu vyšetřování je plyn pacienty velmi dobře snášen a zároveň užitím přístroje se zpětným tlakovým ventilem je sníženo riziko perforace stěny tračníku na minimum.

Tento přístroj je u nás v provozu na oddělení CT od léta 2011 a společnost Affidea byla prvním zdravotnickým zařízením v České republice, která začala pro virtuální kolonografii tento typ přístroje používat.

K vyšetření se objednává na tel. čísle: 267 090 851. Je nezbytná žádanka vyplněná indikujícím lékařem se specifikací vyšetření.

Ozónová terapie

Ozónoterapie patří mezi mini invazivní perkutánní léčebné metody. Využívá baktericidních a virucidních účinků ozónu, má významný analgetický a protizánětlivý efekt, podporuje imunitní systém.

S dobrým výsledkem se používá při algických stavech různé etiologie, při únavových syndromech a pooperačních stavech.

Při terapii vertebrogenních onemocnění se směs ozónu a kyslíku může aplikovat

 • paravertebrálně do oblasti facetových kloubů a SI skloubení
 • intraforaminálně při kořenových kompresivních syndromech.

Od intradiskální aplikace se postupně upouští pro srovnatelný benefit s periradikulárním podáním při vyšší zátěži pacienta.

Doporučuje se aplikace 10 – 15 ml směsi ozónu a kyslíku v optimální koncentraci 27 mikrogramů na ml směsi.
Obvykle se dle efektu provádí 1-3 aplikace s 1-3 měsíčními rozestupy.
Efekt aplikace se udává mezi 60-80%. Pro co nejlepší výsledek je důležitá přesná diagnóza, proto je nutné předchozí vyšetření specialistou, s ev. následujícím CT či MR vyšetřením.

Metoda nemá prakticky žádné kontraindikace. Provádí se po místním znecitlivění aplikací směsi spinální jehlou do požadované lokalizace za sterilních podmínek, pod navigací CT přístrojem.
Vzhledem k využití metody ASIR je radiační zátěž na našem pracovišti nízká. Po výkonu pacient zůstává ještě obvykle 60 min vleže na oddělení.
Komplikace jsou extrémně vzácné a při dodržení všech podmínek se jim lze vyhnout. Dle literatury k nim patří epidurální hematom a abscesy.

Ozónoterapie lze využít i při bolestech kloubů, kdy se nitrokloubně za sterilních podmínek aplikuje 2- 5 ml směsi dle velikosti kloubu. Směs lze aplikovat i k úponu šlach při tendinóze a při bolestivých svalových spazmech.

Ceník:

 • Metoda není dosud hrazena pojišťovnou.
 • Na vyžádání lékaře za jedno ošetření doplatek 950 Kč.
 • Samoplátce - 2 500 Kč / k ošetření přesto nutná žádanka ošetřujícího lékaře s vyznačením plné úhrady pacientem/.

K vyšetření se objednává na tel. čísle: 267 090 851 a je nezbytná žádanka vyplněná indikujícím lékařem se specifikací vyšetření (výše požadované ozónoterapie).

 

Vedoucí lékař radiologie 

 • MUDr. Václav Bouda

 

Lékaři

 • MUDr. Michaela Hainzová
 • MUDr. Jan Hájíček
 • MUDr. Kateřina Pelcová
 • MUDr. Hana Sokolová
 • MUDr. Ondřej Šíp
 • MUDr. Mária Verebová