Objednání pacienta

ONLINE OBJEDNÁNÍ klikněte ZDE (pouze pro CT a MR vyšetření)

Objednání pacientů v recepci Affidea se provádí ve všední dny od 7.00 hod. do 19.00 hod. Objednání je možné provést telefonicky na čísle 267090811, osobně v recepci, e-mailem: objednani@affidea-praha.cz nebo na online objednání. 

Při objednání je nutné uvést:

  • specifikaci požadovaného vyšetření
  • jméno a příjmení
  • rodné číslo
  • kontaktní telefon
  • zdravotní pojišťovnu

Objednání pacienta na CT nebo MR

Objednávání pacientů na MR se provádí ve všední dny od 8:00 do 16:00 na tel. 267090854 nebo přímo na pracovišti MR nebo na mailové adrese objednaniMR@affidea-praha.cz

Objednávání pacientů na CT se provádí ve všední dny od 7:30 do 15:00 na tel. 267090851, osobně na pracovišti CT nebo na mailové adrese objednaniCT@affidea-praha.cz

Pro objednávání pacienta k CT nebo MR vyšetření telefonicky je třeba uvést příjmení a jméno vyšetřované osoby, její rodné číslo, zdravotní pojišťovnu pacienta, typ požadovaného vyšetření a název zařízení a jméno lékaře vyšetření indikujícího. Indikující lékař je objednáním pacienta povinen dodržet žádané podmínky přípravy k jednotlivým druhům vyšetření. Tyto podmínky jsou všeobecně dostupné na webových stránkách Affidea Praha. Jsou také rozesílány opakovaně indikujícím lékařům na vyžádání nebo jsou kdykoliv k vyžádání na telefonické infolince CT a MR.

Indikující lékař je povinen poučit pacienta o přípravě k vyšetření, příp. ho odkázat na infolinku CT nebo MR pracoviště. Dále je povinen vybavit pacienta před vyšetřením řádně vyplněnou žádankou k CT nebo MR vyšetření. Formulář žádanky je dostupný na webových stránkách Affidea, nebo si jej lze vyžádat poštou či osobně v recepci.

 

Klienti oborové zdravotní pojišťovny (OZP)

Prevence civilizačních chorob

V ČR naprosto ojedinělé preventivní vyšetření širokého spektra civilizačních chorob zcela ZDARMA pro klienty OZP.

STOP nádorům ledvin a břišních orgánů - věkově omezeno od 50 let, frekvence 1x za 2 roky.
Preventivní vyšetření je pro klienty OZP na místě bezplatné, OZP hradí péči za vás. Na základě výsledku provedeného preventivního vyšetření vám bude předána lékařská zpráva, kterou doporučujeme předat svému registrujícímu lékaři.

STOP infarktu
- věkově omezeno ve věku od 30 do 55 let
Preventivní vyšetření je pro klienty OZP na místě bezplatné, OZP hradí péči za vás. Na základě výsledku provedeného preventivního vyšetření vám bude předána lékařská zpráva, kterou doporučujeme předat svému registrujícímu lékaři.

STOP osteoporóze - ve věku od 50 let a doporučujeme absolvovat ho jednou za dva roky, nejdříve však po uplynutí 24 měsíců po provedení předchozí preventivní prohlídky.
Osteoporóza patří mezi závažná civilizační onemocnění. Projevuje se úbytkem kostní tkáně, tzv. "řídnutím kostí". V důsledku toho dochází ke zvýšené křehkosti kostí a vyššímu riziku zlomenin. U většiny pacientů je osteoporóza způsobena faktory životního stylu, jako jsou nedostatek pohybu při sedavém zaměstnání nebo nízký přísun vápníku a vitaminu D ve stravě.

V  případě, že máte zájem o preventivní vyšetření v našem zdravotnickém zařízení, kontaktujte nás:

telefonicky na čísle 267 090 825 (p. Juričová), 267 090 811 (recepce)

on-line
e-mailem –  juricovar@affidea-praha.cz nebo objednani@affidea-praha.cz
zjistit můžete více na stránkách OZP

 

Informace o poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi

  1. Dne 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen Zákon), který kromě jiného upravuje práva a povinnosti pacientů, poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotních služeb. Samostatnou oblast zde tvoří úprava vztahů při poskytování zdravotních služeb nezletilým pacientům (§ 35 a 38 Zákona). Tato oblast byla významně pozměněna novelou Zákona (zákon č. 66/2013 Sb.) účinnou od 14.3.2013.
  2. Podle současné právní úpravy není pro poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi vždy nezbytný souhlas zákonného zástupce. Ten je vyžadován jen v případech, kdy zjišťování názoru nezletilého pacienta na poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb není přiměřené rozumové a volní vyspělosti takového pacienta.
  3. Poskytnutí zdravotních služeb na základě souhlasu nezletilého pacienta však nebrání tomu, aby byl zákonný zástupce takového pacienta informován o jeho zdravotním stavu a poskytnutých zdravotních službách.
  4. Pokud se nezletilému pacientovi poskytují zdravotní služby, které spočívají v poskytnutí neodkladné péče (mimo případy uvedené v § 38 odst. 4 Zákona) nebo akutní péče a nelze získat včas souhlas zákonného zástupce, rozhodne o jejich poskytnutí ošetřující zdravotnický pracovník, s výjimkou případů, kdy jsou zdravotní služby poskytovány na základě souhlasu nezletilého pacienta dle odst. 1. výše.