Osteocentrum

V osteocentru Affidea Praha se dlouhodobě zabýváme problematikou (diagnostikou i léčbou) metabolických kostních onemocnění, především osteoporózy. Od svého založení v roce 1997 se Osteocentrum stalo jedním z největších specializovaných pracovišť v ČR zaměřených na metabolická kostní onemocnění a osteoporózu, organizačně i provozně zaměřeným na běžný klinický provoz. V osteologických ambulancích pracují lékaři se specializovanou způsobilostí v oborech, které se osteoporóze věnují (interna, endokrinologie, revmatologie) 5 lékařů má specializovanou způsobilost v oboru Klinická osteologie.

Od roku 2011 se Osteocentrum Affidea Praha stalo akreditovaným pracovištěm II. typu pro certifikovaný obor Klinická osteologie (tedy podílí se na výuce lékařů v tomto oboru), je smluvním partnerem zdravotních pojišťoven pro podávání derivátů parathormonu (zvlášť nákladná terapie osteoporózy).

Vedoucí pracoviště i jeho zástupce jsou mnoho let členy výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP - www.smos.cz. Tato odborná společnost je odborným garantem pro péči pacientů s osteoporózou v ČR. Lékaři Osteocentra pravidelně přednášejí na mnoha různých sympoziích kongresech a dalších akcích v ČR věnovaným problematice osteoporózy.

Informace pro pacienty

Osteocentrum Affidea Praha patří mezi denzitometrická pracoviště s největším počtem provedených denzitometrických vyšetření (a tedy i s tomu odpovídající zkušeností ) nejen v ČR, ale i v Evropě od roku 2000 bylo v našem zařízení vyšetřeno více než 110 000 pacientů, mnoho z nich opakovaně. Pracoviště provádí denzitometrická vyšetření pro specializované ambulance i lůžková zařízení v rámci Prahy i mimo Prahu i jako servis pro lékaře zabývající se touto problematikou.

Na denzitometrické pracoviště rovněž navazují osteologické ambulance, určené pro pacienty se zjištěnou osteoporózou či jinými metabolickými kostními chorobami, s doporučením k dalšímu vyšetření a léčbě. Počtem 8 lékařů v osteologických ambulancích věnujících se problematice metabolických kostních chorob a tedy i počtem léčených pacientů patří Osteocentrum Affidea Praha ke špičce v ČR.

Žádanka k vyšetření

Pro zjednodušení objednávání je připravena žádanka k objednání na kostní denzitometrii (žádanka typu K) s připravenými kontaktními údaji a telefony- viz příloha

PDF žádanka na DEXA vyšetření

Přístrojová technika

Pracoviště osteocentra je vybaveno špičkovou technikou – 2 denzitometrickými přístroji typu  Lunar GE iDXA, s maximální softwarovou výbavou. Denzitometrický přístroj typu DXA (absorpciometrie záření o dvou energiích) umožňuje stanovit hustotu kostního minerálu v oblasti bederní páteře, proximálního konce kosti stehenní vč. krčku, předloktí či celého těla. Tyto hodnoty jsou ve vztahu k riziku zlomenin a pomocí těchto hodnot je podle Světové zdravotnické organizace definována osteoporóza. Vyšetření na DXA je v současnosti nezbytné pro zahájení i sledování léčby osteoporózy (současná podmínka úhrady léků na tuto indikaci ze zdravotního pojištění). Od roku 2012 je pracoviště vybaveno a standardně užívá i zvláštní sw pro stanovení parametru TBS (trabecular bone score), který přispívá k hodnocení rizika zlomenin.

Pro potřebu sportovních center můžeme provádět i vyšetření  tělesného složení, rozložení svalové hmoty a stanovení  viscerálního tuku (na rozdíl od  bioimpedančních metod  nezávislé na stavu hydratace).

Informace pro lékaře

Kontraindikace vyšetření -> recentní radionuklidové vyšetření (do 3 dnů po scintigrafii pomocí 99mTc , recentní kontrastní vyšetření trávicího traktu včetně kontrastního vyšetření GIT při CT (vyšetřovaná bederní páteř bývá překryta kontrastní látkou), těhotenství . Vzhledem k potřebě dostupných normativů a jejich porovnání s naměřeným výsledkem nelze hodnotit jiné než standardní lokality bederní  páteř,  kyčle . (konce kosti stehenní, , předloktí, ev. celotělové BMD (bone mineral density. Nelze hodnotit oblast s implantovaným kovovým materiálem, problematické je hodnocení L páteře při výrazné skolióze.

Zasílání popisu vyšetření elektronicky

Pokud má lékař zřízený přístup k elektronické komunikaci (nejčastěji při importu laboratorních výsledků), je možné na základě vyznačeného požadavku a nastavení systému pracovníky IT zasílat popisy vyšetření v této formě rovnou do ambulantního informačního systému žádajícího lékaře.

Klinická hodnocení

Pracoviště je mnoho let zapojeno do klinických hodnocení nových léků pro osteologii (léčbu osteoporózy u žen i mužů). Zároveň pracoviště kostní denzitometrie zajišťuje denzitometrická vyšetření (ať už klinického se zaměřením na skelet pro léky s vlivem na metabolismus kostí), tak i pro další odbornosti, kde je žádáno stanovení tělesného složení (body composition).

Lékaři Osteocentra

Lékařský ředitel

  • MUDr. Petr Kasalický, CSc.

Lékaři

  • MUDr. Petr Bubeníček, CSc.
  • MUDr. Jitka Kolářová
  • MUDr. Jana Nepomucká, CSc.
  • MUDr. Jan Rosa
  • MUDr. Simona Skácelová
  • MUDr. Michal Škácha