Osteocentrum

V osteocentru Affidea Praha se dlouhodobě zabýváme problematikou (diagnostikou i léčbou) metabolických kostních onemocnění, především osteoporózy. Od svého založení v roce 1997 se Osteocentrum stalo jedním z největších specializovaných pracovišť v ČR zaměřených na metabolická kostní onemocnění a osteoporózu, organizačně i provozně zaměřeným na běžný klinický provoz. V osteologických ambulancích pracují lékaři se specializovanou způsobilostí v oborech, které se osteoporóze věnují (interna, endokrinologie, revmatologie) 5 lékařů má specializovanou způsobilost v oboru Klinická osteologie.

Od roku 2011 se Osteocentrum Affidea Praha stalo akreditovaným pracovištěm II. typu pro certifikovaný obor Klinická osteologie (tedy podílí se na výuce lékařů v tomto oboru), je smluvním partnerem zdravotních pojišťoven pro podávání derivátů parathormonu (zvlášť nákladná terapie osteoporózy).

Vedoucí pracoviště i jeho zástupce jsou mnoho let členy výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP - www.smos.cz. Tato odborná společnost je odborným garantem pro péči pacientů s osteoporózou v ČR. Lékaři Osteocentra pravidelně přednášejí na mnoha různých sympoziích kongresech a dalších akcích v ČR věnovaným problematice osteoporózy.

Informace pro pacienty

Osteocentrum Affidea Praha patří mezi denzitometrická pracoviště s největším počtem provedených denzitometrických vyšetření (a tedy i s tomu odpovídající zkušeností ) nejen v ČR, ale i v Evropě od roku 2000 bylo v našem zařízení vyšetřeno více než 96 000 pacientů, mnoho z nich opakovaně. Pracoviště provádí denzitometrická vyšetření pro specializované ambulance i lůžková zařízení v rámci Prahy i mimo Prahu i jako servis pro lékaře zabývající se touto problematikou.

Na denzitometrické pracoviště rovněž navazují osteologické ambulance, určené pro pacienty se zjištěnou osteoporózou či jinými metabolickými kostními chorobami, s doporučením k dalšímu vyšetření a léčbě. Počtem 8 lékařů v osteologických ambulancích věnujících se problematice metabolických kostních chorob a tedy i počtem léčených pacientů patří Osteocentrum Affidea Praha ke špičce v ČR.

Žádanka k vyšetření

Pro zjednodušení objednávání je připravena žádanka k objednání na kostní denzitometrii (žádanka typu K) s připravenými kontaktními údaji a telefony- viz příloha

PDF žádanka na DEXA vyšetření

Přístrojová technika

Pracoviště osteocentra je vybaveno špičkovou technikou - denzitometrickými přístroji typu Lunar GE iDXA a Lunar Prodigy Advance, s maximální softwarovou výbavou. Denzitometrický přístroj typu DXA (absorpciometrie záření o dvou energiích) umožňuje stanovit hustotu kostního minerálu v oblasti bederní páteře, proximálního konce kosti stehenní vč. krčku, předloktí či celého těla. Tyto hodnoty jsou ve vztahu k riziku zlomenin a pomocí těchto hodnot je podle Světové zdravotnické organizace definována osteoporóza. Vyšetření na DXA je v současnosti nezbytné pro zahájení i sledování léčby osteoporózy (současná podmínka úhrady léků na tuto indikaci ze zdravotního pojištění). Od roku 2012 je pracoviště vybaveno a standardně užívá i zvláštní sw pro stanovení parametru TBS (trabecular bone score), který přispívá k hodnocení rizika zlomenin.

Informace pro lékaře

Kontraindikace vyšetření -> recentní radionuklidové vyšetření (do 3 dnů po scintigrafii pomocí 99mTc-MDP či jiných vyšetření pomocí 99mTc, ostatní vyšetření cca týden (Tl201, I131) recentní kontrastní vyšetření trávicího traktu včetně kontrastního vyšetření GIT při CT (vyšetřovaná bederní páteř bývá překryta kontrastní látkou). Vzhledem k potřebě dostupných normativů a jejich porovnání s naměřeným výsledkem nelze hodnotit jiné než standardní lokality L páteř, prox. femory, předloktí, ev. celotělové BMD. Nelze hodnotit oblast s implantovaným kovovým materiálem, problematické je hodnocení L páteře při výrazné skolióze.

Zasílání popisu vyšetření elektronicky

Pokud má lékař zřízený přístup k elektronické komunikaci (nejčastěji při importu laboratorních výsledků), je možné na základě vyznačeného požadavku a nastavení systému pracovníky IT zasílat popisy vyšetření v této formě rovnou do ambulantního informačního systému žádajícího lékaře.

Žádanky

Pro zjednodušení kontaktu a objednání jsou na našich webových stránkách dostupné žádanky na naše vyšetření, obsahující naší adresu a telefonní číslo na objednání (odpovídají svým formátem žádankám typu K). O zaslání těchto vytištěných žádanek lze také požádat na tel. čísle 267090827 (sekretariát).

Klinická hodnocení

Pracoviště je mnoho let zapojeno do klinických hodnocení nových léků pro osteologii (léčbu osteoporózy u žen i mužů). Zároveň pracoviště kostní denzitometrie zajišťuje denzitometrická vyšetření (ať už klinického se zaměřením na skelet pro léky s vlivem na metabolismus kostí), tak i pro další odbornosti, kde je žádáno stanovení tělesného složení (body composition).

Lékaři Osteocentra

Lékařský ředitel

  • MUDr. Petr Kasalický, CSc.

Lékaři

  • MUDr. Petr Bubeníček, CSc.
  • MUDr. Helena Dejmková
  • MUDr. Ludmila Krainová Moszkorzová, Ph.D.
  • MUDr. Jitka Kolářová
  • MUDr. Jana Nepomucká, CSc.
  • MUDr. Jan Rosa
  • MUDr. Simona Skácelová
  • MUDr. Michal Škácha