Oznámení o ochraně osobních údajů na webových stránkách

Oznámení o ochraně osobních údajů na webových stránkách společnosti Affidea

Poslední aktualizace: 5. 9. 2022

Společnost Affidea respektuje vaše právo na soukromí. Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, kdo jsme, jakým způsobem shromažďujeme, sdílíme a používáme osobní údaje o Vaší osobě, a jak můžete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek na www.affidea-praha.cz ("webová stránka").

Máte-li jakékoli dotazy či připomínky ohledně používání Vašich osobních údajů, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených v dolní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Rychlé odkazy

Doporučujeme vám přečíst si celé oznámení o ochraně osobních údajů, abyste byli plně informováni. Pokud však chcete přejít ke konkrétní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, můžete tak učinit kliknutím na příslušný odkaz níže.

Čím se společnost Affidea zabývá?

Jaké osobní údaje Affidea shromažďuje prostřednictvím webových stránek a proč?

S kým společnost Affidea sdílí mé osobní údaje

Právní základ pro zpracovávání osobních údajů (pouze pro návštěvníky z EHP)

Jakým způsobem zajišťuje společnost Affidea bezpečnost mých osobních údajů?

Mezinárodní přenosy dat

Uchovávání údajů

Vaše práva na ochranu údajů

Aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Jak nás kontaktovat

Čím se společnost Affidea zabývá?

Společnost Affidea Česká republika je součástí skupiny Affidea Group, největšího a nejúspěšnějšího celoevropského poskytovatele lékařských služeb se specializací na diagnostická vyšetření, služby klinických laboratoří a léčbu rakoviny. Více informací o společnosti Affidea naleznete v sekci „O společnosti“ na našich webových stránkách.

Správcem Vašich osobních údajů je Affidea Praha s.r.o..

Jaké osobní údaje Affidea shromažďuje prostřednictvím webových stránek a proč?

Osobní údaje, které o Vás můžeme obecně shromažďovat, spadají do následujících kategorií:

  • Údaje, které poskytujete dobrovolně

Některé části našich webových stránek Vás mohou požádat o dobrovolné poskytnutí osobních údajů, můžeme Vás požádat o

- druh lékařské služby, kterou budete od naší kliniky požadovat a na Vaše kontaktní údaje (objednávání online)

Důvody pro shromažďování a zpracování vašich údajů budou uvedeny v okamžiku jejich shromažďování.

Osobní údaje, které shromažďujeme, budeme obecně používat pouze pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo pro účely, které vysvětlíme v okamžiku shromažďování Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje však můžeme používat i pro jiné účely, které nejsou neslučitelné s účely, které jsme vám oznámili (např. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely), pokud je to povoleno na základě platných právních předpisů o ochraně údajů.

Upozorňujeme, že toto oznámení o ochraně osobních údajů na webových stránkách se nevztahuje na osobní údaje, které shromažďujeme mimo tuto webovou stránku při poskytování lékařských služeb. Pro tyto informace si prosím přečtěte naše oznámení o ochraně osobních údajů pro pacienty. V jiných případech sběru osobních údajů poskytujeme konkrétní oznámení o ochraně osobních údajů, které vysvětluje, proč a jak zpracováváme osobní údaje.

S kým společnost Affidea sdílí mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit těmto kategoriím příjemců:

  • našim společnostem ve skupině nebo třetím poskytovatelům služeb a partnerům , kteří nám poskytují služby zpracování dat (například v rámci podpory zajištění, funkce nebo zvýšení bezpečnosti našich webových stránek), nebo kteří jiným způsobem zpracovávají osobní údaje pro účely, které jsou popsány v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo jsou Vám sděleny v okamžiku shromažďování vašich osobních údajů. Seznam našich současných poskytovatelů služeb a partnerů naleznete zde naleznete zde
  • jakémukoliv příslušnému orgánu činnému v trestním řízení, regulačnímu, státnímu orgánu, soudu nebo jiné třetí straně, pokud se domníváme, že je zveřejnění nezbytné (i) v souladu s platnými zákony nebo nařízeními, (ii) k výkonu, založení nebo ochraně našich zákonných práv, nebo (iii) k ochraně našich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiných osob;
  • potenciálnímu kupujícímu (a jeho zástupcům a poradcům) v souvislosti s jakoukoliv navrhovanou koupí, spojením nebo akvizicí jakékoliv části naší společnosti. Pokud informujeme kupujícího, je povinen používat Vaše osobní údaje pouze pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů;
  • jakékoliv jiné osobě s Vaším souhlasem se zveřejněním.

Právní základ pro zpracovávání osobních údajů (pouze pro návštěvníky z EHP)

Pokud jste návštěvníkem z Evropského hospodářského prostoru, bude náš právní základ pro shromažďování a používání výše uvedených osobních údajů záviset na příslušných osobních údajích a konkrétním kontextu, v němž tyto údaje shromažďujeme.

Obvykle však budeme shromažďovat Vaše osobní údaje pouze tehdy, budeme-li k tomu mít Váš souhlas, pokud potřebujeme osobní údaje k plnění smlouvy s Vámi, nebo pokud je zpracování v našich oprávněných zájmech a pokud nepřevažují Vaše zájmy v oblasti ochrany osobních údajů nebo Vaše základní práva a svobody. V některých případech můžeme mít rovněž zákonnou povinnost shromažďovat Vaše osobní údaje nebo můžeme potřebovat osobní údaje z jiných důvodů k ochraně Vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiných osob.

Požádáme-li vás o poskytnutí osobních údajů, abychom vyhověli zákonným požadavkům nebo abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu, pak tento požadavek v daný okamžik vysvětlíme a budeme Vás informovat, zda je poskytnutí Vašich osobních údajů povinné či nikoliv (stejně jako o možných důsledcích, pokud neposkytnete své osobní údaje).

Stejně tak, pokud shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů (nebo oprávněných zájmů třetích stran), v daný okamžik Vám vysvětlíme, o jaké oprávněné zájmy se jedná.

Jakým způsobem zajišťuje společnost Affidea bezpečnost mých osobních údajů?

Používáme odpovídající technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů, které o Vás shromažďujeme a zpracováváme. Opatření, která používáme, jsou navržena tak, aby poskytovala úroveň zabezpečení odpovídající riziku zpracování Vašich osobních údajů.

Mezinárodní přenosy dat

Vaše osobní údaje mohou být předávány a zpracovávány v jiných zemích, než je země, v níž jste rezidentem. Tyto země mohou mít zákony o ochraně osobních údajů, které se liší od zákonů Vaší země (a v některých případech nemusí mít stejnou míru ochrany).

Konkrétně se naše servery webových stránek nacházejí v ČR a naše společnosti ve skupině a poskytovatelé služeb a partneři působí po celém světě. To znamená, že když shromažďujeme Vaše osobní údaje, můžeme je zpracovat v kterékoli z těchto zemí.

Přijali jsme však vhodná ochranná opatření, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje zůstanou chráněny v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů. Podobná ochranná opatření jsme zavedli s našimi poskytovateli služeb a partnery. Další podrobnosti Vám poskytneme na vyžádání.

Uchovávání údajů

Osobní údaje, které od Vás shromažďujeme, uchováváme, pokud je to v souvislosti s vykonávanou činností z oprávněných důvodů potřeba (např. za účelem poskytování služby, o kterou jste požádali, nebo pro splnění platných právních, daňových nebo účetních požadavků).

Pokud nepotřebujeme v souvislosti s vykonávanou činností z oprávněných důvodů zpracovávat Vaše osobní údaje, buď je vymažeme, nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné (například proto, že byly Vaše osobní údaje uloženy v záložních archivech), pak Vaše osobní údaje bezpečně uložíme a vyloučíme z jakéhokoliv dalšího zpracování, dokud nebude možné je vymazat.

Vaše práva na ochranu údajů

Máte následující práva na ochranu údajů:

· Pokud požadujete přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, aktualizaci nebo vymazání , můžete tak kdykoliv učinit.

· Navíc pokud jste rezidentem Evropské unie, můžete vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, požádat nás, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, nebo požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů.

· Obdobně, pokud jsme shromáždili a zpracovávali Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání Vašeho souhlasu neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování, které jsme provedli před odvoláním Vašeho souhlasu, ani nebude mít vliv na zpracování vašich osobních údajů provedené na základě jiných důvodů pro zákonné zpracování, než je souhlas.

Tato práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených v části „Jak nás kontaktovat". Budeme reagovat na všechny žádosti, které obdržíme od osob, které chtějí uplatnit svá práva na ochranu údajů v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

Máte také právo podat stížnost orgánu pro ochranu údajů ohledně našeho shromažďování a používání Vašich osobních údajů. Samozřejmě však doufáme, že veškeré otázky a problémy budete řešit nejprve s námi. Další informace získáte od úřadu pro dohled – Úřad pro ochranu osobních údajů.

Aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme aktualizovat v reakci na měnící se právní, technický nebo obchodní vývoj. V případě aktualizace našeho oznámení o ochraně osobních údajů Vás budeme vhodným způsobem informovat v souladu s významem změn, které učiníme. Požádáme Vás o souhlas se všemi významnými změnami týkajícími se oznámení o ochraně osobních údajů, pokud to vyžadují platné zákony na ochranu dat.

Datum poslední aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů zjistíte podle data „poslední aktualizace“ uvedeného v horní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy či připomínky ohledně používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás pomocí následujících údajů: DPO_CZ@affidea-cr.cz .